SOMECS

Metoda Sociomapování prošla od svého vzniku v devadesátých letech minulého století řadou vývojových fází, z nichž vykrystalizovaly dvě hlavní odnože metody, a to:

A)

jedna, zaměřená na rozvoj lidských zdrojů a služeb, které s ním úzce souvisejí, která se dále zaměřuje na poskytování a provádění psychologických a obdobných testů, průzkumů, výzkumů a marketingových analýz, poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, managementu, koučování a team-buildingu (též jako „Sociologická odnož“);

B)

druhá, zaměřená na finanční, komerční, obchodní, průmyslovou, strategickou a investiční aplikaci této metody, na analýzu složitých ekonomických, industriálních, strategických, investičních, finančních, logistických, odběratelsko-dodavatelských a obdobných systémů, na obchodní a investiční strategie a poradenské služby (též jako „Obchodní odnož“). Tato metoda se nazývá SOMECS – Sociomap-based Models of Economic Systems.

Exkluzivita pro Českou republiku

Společnost QED Systems a.s. je v současné době v České republice jediným českým komerčním subjektem, který je oprávněn – za podmínek daných příslušnou smlouvou s Formuliance B.V. a na základě specificky udělovaného souhlasu – nabídnout obchodním partnerům využití výsledků metody SOMECS a SOMECS analýz pro jejich interní komerční potřebu, zejména pro analýzy, finanční a organizační zefektivnění jejich struktury, procesů, work-flow, financování a nepřeberné řady dalších aspektů souvisejících s jakoukoliv jejich obchodní činností.

Představení metody Sociomapování

Sociomapování je komplexní matematicko-statisticko-analytická metoda pro analýzy komplexních systémů, umožňující mimo jiné odhalit stabilní a opakující se strukturální vzorce a monitorovat jejich dynamiku. Sociomapování založené na fuzzy teorii a teorii rozpoznávání obrazců je vhodné zejména pro analýzu nelineárních dynamických systémů.

Prvotní myšlenou aplikace sociomapování byla vizualizace vztahů mezi osobami v malých sociálních skupinách, monitorování dynamiky vývoje těchto vztahů, zobrazení velkého počtu statistických dat a snaha o interaktivní statistické testování přímo v grafickém prostředí sociomap.

Výstupy metody scoiomapování (tzv. sociomapy) připomínají trojrozměrnou mapu, v níž jsou jednotlivé prvky rozmístěny v polohách a výškách přesně vypočítaných na základě jednak zadaných a jednak speciálními algoritmy metody zjištěných a spočítaných vlastností a dat. V tiskové podobě zobrazuje sociomapa pouze omezené množství údajů, neboť primární je jejich analýza a interpretace ve virtuálním – počítačovém – prostředí pomocí specializovaných softwarů a nástrojů. Tento software pak umožňuje uživateli zobrazit relevantní data týkající se zpracovávaných matic údajů, fuzzy množin, statických testů a řadu dalších prvků a vazeb.

Velmi zjednodušeně řečeno je sociomapa grafickým vyjádřením komplexu vztahů mezi analyzovanými prvky. Toto grafické vyjádření však slouží nejen pro přehledné, a lidskému laickému chápání snadněji srozumitelné, zobrazení statistických dat, ale je též platformou, na které lze provádět interaktivní formou statistické testování.

Základními dvěma druhy sociomap jsou tzv. přímé a nepřímé sociomapy. Přímé sociomapy zobrazují vztahy mezi objekty testování navzájem. Nepřímé sociomapy jsou zobrazením hodnocení, které subjekty statistického výzkumu přiřadily prvkům z množiny mapovaných objektů, a z toho vyplývající vzájemné vazby, vztahy a poměry.

Sociomapování je tedy soubor dílčích metod, který prostřednictvím svého grafického výstupu – sociomapy – umožňuje rychlou orientaci v datech. Sociomapa, respektive její počítačově zpřístupněné rozhraní, může tak být zároveň použita jako laikům srozumitelný mezičlánek (interface) pro zadávání a zobrazování statistických testů. Díky tomu může sociomapování zastřešovat různé statistické postupy, aniž by vyžadovalo pokročilou znalost matematické statistiky. V sociomapování se usiluje o odstranění datových redundancí a zaměření se na statisticky signifikantní nálezy. Jde o to, abychom se v přemíře dat byli schopni soustředit jednak na to, co je trvalé, a dále včas zachytili systematické změny.

Porozumění tomu, co je na sociomapě zobrazeno, co vyjadřuje ta která poloha prvku, vzájemné vztahy mezi těmito prvky a jaké závěry z toho lze učinit (neboli tzv. interpretace sociomapy) není bez patřičného proškolení možné a interpretovat sociomapy mohou výhradně k tomu oprávněné a proškolené osoby.

Sociomapování nachází využití především v oblasti poradenství organizacím, strategického rozhodování a analýzy sociálních systémů a vědeckého výzkumu.

Metoda Sociomapování je předmětem jak patentové, tak autorskoprávní a známkoprávní ochrany, a to nejen na území České republiky, a její využití, aplikace, interpretace jakož i prezentace či zveřejňování nebo jiné zpřístupňování ať již vstupních, rozpracovaných nebo finálních výstupů nebo jiných informací o principech uplatňovaných v rámci této metody, podléhá přísnému ochrannému režimu, a to jak licenčnímu, tak smluvnímu utajení.